Pt Jai Kishan Ji Maharaj unveiled ‘Utsav’ At Phoenix Palassio.

Utsav, the cultural dance installations at Phoenix Palassio were unveiled by Pt. Jai Kishan Maharaj, the son of late Pt. Birju Maharaj. Pt Jai Kishan Ji Maharaj is the 8th generation Kathak dancer from Kalka-Bindadin Gharana of Lucknow.